niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

„Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały” pod takim właśnie hasłem w dniach 17-19 czerwca 2005 w sali konferencyjnej hotelu „Belweder” odbyło się już VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Ustroń 2005. Tradycją lat ubiegłych, organizatorami tegorocznej konferencji była Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Katedra Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiej Akademii Medycznej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej.
Honorowy patronat naukowy sprawował J.M. Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. dr hab. n. med. B. Kłaptocz, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji witając znakomitych gości oraz przybyłych uczestników. Inauguracyjne przemówienie wygłosił również J.M. Prorektor ŚAM prof. zw. dr hab. n. med. A. Sieroń oraz dr hab. n. med., dr n. tech., prof. ŚAM i WSID R. Orlicki.
Liczne grono gości przybyłych z różnych ośrodków naukowo-badawczych Polski oraz z zagranicy prezentowało swoje osiągnięcia w zakresie prowadzonych badań. Tematyka przygotowanych prac nadawała konferencji charakter interdyscyplinarny potwierdzający fakt, iż współczesna stomatologia jest w dużej mierze stymulowana osiągnięciami w zakresie medycyny fizykalnej i inżynierii materiałowej.
Pierwszy dzień konferencji poświęcono osiągnięciom z zakresu magnetoterapii. Sesji przewodniczyli JM Prorektor prof. zw. dr hab. n. med. A. Sieroń (ŚAM), prof. dr hab. n. med. K. Lisiecka-Opalko (PAM w Szczecinie) oraz prof. dr hab. n. med. L. Pokora (AM w Bydgoszczy). Tematyka obu sesji obejmowała prezentacje badań po zastosowaniu terapii wolnozmiennymi polami magnetycznymi wytworzonymi przez urządzenie VIOFOR JPS. Aparat ten został opracowany przez wybitnych naukowców z dziedziny wykorzystania pól magnetycznych w medycynie, profesorów F. Jaroszyka i J. Paluszaka z Poznańskiej Akademii Medycznej oraz profesora A. Sieronia ze Śląskiej Akademii Medycznej. Pierwsza prezentacja prof. F. Jaroszyka wprowadziła uczestników konferencji w zagadnienia wpływu zmiennego pola magnetycznego na organizmy żywe oraz zwróciła uwagę na biofizyczne efekty oddziaływania pola wykorzystane w metodzie JPS. Kolejne referaty były przykładem zastosowania VIOFOTERAPII w stomatologii i medycynie. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania magnetoterapii w leczeniu powikłań po stomatologicznych zabiegach chirurgicznych do regeneracji uszkodzonych nerwów oraz likwidacji bólu stomatologicznego również dzięki zastosowaniu laserostymulacji.
Z kolei prof. dr hab. n. med. K. Lisiecka-Opalko (Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PAM w Szczecinie) wykazała skuteczność stosowania magnetostymulacji do wspomagania leczenia osteolizy tkanki kostnej okolicy okołowierzchołkowej zęba. Aparat Viofor JPS okazuje się również skutecznym narzędziem w przebiegu gojenia ran skórnych i złamań żuchwy przez przyspieszenie procesu kościotworzenia oraz regeneracji struktur kostnych w magnetoledoterapii, w której łączy się oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych i światła uzyskanego z wysokoenergetycznych diod LED. Referat prezentowany przez lek. stom. O. Toś (Klinika Stomatologiczna WSID w Ustroniu) świadczył o kolejnym polu zastosowań fizykoterapii wolnozmiennymi polami magnetycznymi, wspomagającymi nie tylko leczenie w stomatologii zachowawczej ale również implantoprotetyczne.
Drugi dzień konferencji dotyczył zagadnień z zakresu wiedzy inżynieryjnej oraz nauk medycznych, które wykorzystano w specjalności dentystycznej do poprawy trwałości konstrukcyjnej protez oraz epitez. Trzecią sesję, której przewodniczyli prof. zw. dr hab. inż. J. Zabrzeski, doc. dr hab. W. Więckiewicz (AM we Wrocławiu) oraz dr hab. n. med. R. Koszowski (Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu, ŚAM), poświęcono tworzywom elastycznym. Podczas sesji przedstawiono własności, sposoby przetwarzania oraz zastosowanie m.in. elastomeru Mollomed, obecnie poddawanego klinicznej ocenie w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu. Pani inż. I. Orlicka (WSID w Ustroniu) w badaniach tworzyw elastycznych, akrylowych i silikonowych wykazała, iż o trwałości konstrukcji protezy zębowej decydują jej własności wytrzymałościowe. Na konferencji swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele różnych firm m.in. Steco-System - Technik z Hamburga, która prezentowała elementy implantologiczne do epitez w oparciu o system magnetyczny. Implanty te stanowią dobre umocowanie dla protezy oka jak również w konstrukcjach zębowych w całkowitym bezzębiu (protezy całkowite na magnetycznych implantach). Przedstawicielka firmy Prodenmed – Szczecin A. Kowalczyk omówiła zastosowanie szklanych podparć w stałych konstrukcjach protetycznych. Pan J. Osłów przedstawiciel firmy Vita – Legionowo omawiał zasady doboru i odtwarzania barw zębów. Prezentował System 3D Master oraz możliwość stosowania urządzenia Easyshade do bezpośredniego odczytu barwy zęba jak również olicowań ceramicznych prac protetycznych.
Kolejnej sesji przewodniczyli prof. dr hab. inż. M. Richert (AGH w Krakowie, WSID w Ustroniu), prof. dr hab. n. med. S. Baron (Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia ŚAM w Zabrzu) oraz prof. dr hab. J. Ilczuk (WIiNoM Katedra Materiałoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Pani prof. dr hab. inż. M. Richert wygłosiła referat poruszający problemy inżynierii powierzchni, w szczególności dotyczących mikrostruktury, stabilności i jakości połączenia materiałów ceramicznych ze stopem metalicznym RODENT. Przebieg procesu wykonania odlewów elementów protez ze stopów tytanu oraz wstępną ocenę jakości wykonanych odlewów przedstawił w swoim referacie dr inż. A. Karwiński z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Obok problemów związanych z odlewnictwem stopów dentystycznych innym sposobem wytwarzania tych stopów może być synteza mechaniczna.
Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził referat I. Manjubala (Max Planck Institute for Colloid and Interfaces, Department of Biomaterials, Germany), reprezentującą grupę takich nazwisk jak A. Woesz, C. Pilz, N. Fratzl-Zelman, K. Klaushofer, P. Fratzl. Swoim wystąpieniem zainteresowała wszystkich techniką inżynierii tkankowej związaną z namnażaniem komórek typu osteoblasty na szkieletach kompozytowych. Kolejne referaty wskazały na postęp jaki dokonuje się w zakresie technik wytwarzania tworzyw wykazujących aktywność biologiczną w kierunku uszlachetniania powierzchni metalicznego podłoża i ochrony przed korozją oraz potrzebę udoskonalania stosowanych w praktyce biomateriałów.
Sesję zakończyła prezentacja prof. J. Dutkiewicza (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków), w której przedstawiono własności stopów wykazujących efekt pamięci kształtu oraz pole zastosowań tytanu i jego stopów w medycynie wynikające z bioaktywnych własności powierzchni tego metalu.
Na konferencji prezentowano również tematy wolne. Stanowiły one piątą sesje, której przewodniczyli prof. dr hab. inż. J. Dutkiewicz, prof. dr hab. B. Płonka (AM we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. M. Remin. Prezentowane referaty potwierdzały fakt, iż rozszerzenie możliwości zastosowań w medycynie i stomatologii materiałów o optymalnych i ściśle określonych własnościach jest możliwe dzięki badaniom z wykorzystaniem różnego rodzaju metod pomiarowych. Badania takie obejmują wykorzystanie metody tarcia wewnętrznego, analizę mikrostruktury materiałów stosowanych w stomatologii za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), pomiarów własności mechanicznych (mikrotwardości czy własności trybologicznych). Z uznaniem przewodniczących sesji spotkał się referat tegorocznej absolwentki WSID pani inż. A. Modzelewskiej-Wójtowicz, która do swoich badań wykorzystała metodę elementów skończonych i program ANSYS. Sesję zakończył referat lek. stom. B. Pawlusa (Klinika Stomatologiczna WSID w Ustroniu), który prezentował wyniki zastosowania zjawiska piezoelektrycznego i tensometrycznego do oceny wydolności sił żucia w leczeniu ortodontycznym i implantoprotetycznym.
IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe zakończyło Dyplomantorium Absolwentów. W sali konferencyjnej hotelu „Belweder” odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu z rąk JM prof. dr hab. n. med. B. Kłaptocza.

Sponsorami konferencji był ING Bank Śląski Oddział w Ustroniu, Bank BPH S.A. Oddział w Cieszynie, POLDENS Sp. Z o.o. Patronat medialny objęli Dentonet.pl, Edentico, Twój Przegląd Stomatologiczny, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały oraz Forum Stomatologiczne.


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo