niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE USTROŃ 2006
"Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały"
Hotel Belweder*****, Ustroń
23-24 czerwiec 2006r.


W dniach 23 – 24 czerwca 2006r, odbyło się już po raz siódmy Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały”. Miejscem spotkania, podobnie jak w roku 2005, była sala konferencyjna hotelu „Belweder" w Ustroniu.


Organizatorami tegorocznej konferencji była Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Katedra i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej.

Sympozjum rozpoczęło się powitaniem gości przez J. M. Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. zw. dr hab. n. med. Bronisława Kłaptocza, który sprawował również honorowy patronat naukowy konferencji.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały referaty ze wszystkich niemal ośrodków akademickich w Polsce, a także gości z zagranicy.


Tegoroczna konferencja zgodnie z tradycją miała charakter interdyscyplinarny, gdyż wygłaszane referaty potwierdzały iż rozwój stomatologii jest bezpośrednio związany z osiągnięciami w dziedzinie inżynierii materiałowej i medycynie fizykalnej. Z tego też powodu zaproszeni goście to specjaliści różnorodnych dziedzin nauki a przybyli na konferencje z różnych ośrodków badawczo-naukowych. Na konferencji zaprezentowane zostały: zagadnienia – nowości, które nie pojawiły się jeszcze w czasopismach i publikacjach, referaty, które wzbogacały naszą wiedzę o dotychczasowych technologiach i badaniach a także niektóre prace dyplomowe tegorocznych absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu.

W pierwszym dniu sympozjum odbyły się trzy sesje naukowe , z których dwie pierwsze obejmowały zagadnienia z dziedziny endodoncji natomiast ostatnia poruszała temat nowych technologii w chirurgii stomatologicznej.

Sesji I przewodniczyli:
 1. prof. dr hab. n. med. J. Krupiński,

 2. prof. dr hab. n. med. T. Bachanek

 3. rof. dr hab. n. med. K. Lisiecka-Opalko.


W sesji tej wysłuchaliśmy sześciu wystąpień, mianowicie:
 • prof. dr med. n. med. R. Szkilnik
  (Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej)
  zaprezentował referat „Czy lek może być bezpieczny?”
  W wystąpieniu tym podjęty został problem trudności jakie występują w doborze antybiotyku oraz jego dawkowanie w schorzeniach jamy ustnej tak aby leczenie było skuteczne i bezpieczne.

 • Kolejna praca zatytułowana
  „Endodoncja wczoraj i dziś”
  zaprezentowana została przez
  prof. dr hab. n. med. J. Krupiński
  (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej). Referant przedstawił na podstawie literatury i własnych badań oraz doświadczeń nowoczesną endodoncję, czyli zabiegi leczenia endodontycznego na jednej wizycie.

 • Trzecim z kolei referatem była praca
  L. Postek-Stefańska i M. Brzoza
  (Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej)
  i dotyczyła zastosowania magnetostymulacji w stomatologii dziecięcej.

 • W czwartym wystąpieniu wysłuchaliśmy
  L. Pokora
  (Zakład Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
  w rozprawie na temat „Laserowa inżynieria w endodoncji.”
  Przedstawiona została charakterystyka podstawowych zabiegów laserowych w endodoncji, warunki i kryteria prawidłowego przebiegu zabiegów laseroterapii nisk- i wysokoenergetycznej.

 • Przedostatni referat w tej sesji zaprezentowany przez
  A. Niewczas i T. Bachanek
  (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie)
  przedstawiał porównanie połączeń adhezyjnych na powierzchniach granicznych materiału złożonego i szkliwa oraz materiału złożonego i zębiny.

 • Tematem ostatniej już w tej sesji pracy było badanie żywotności zębów stałych zdrowych, w stanach zapalnych oraz martwicy.
  Pracę tą wygłosił
  J. Żuchowski
  (Narol-Dental Sp. Z o o., Narol).


Sesja II w tym dniu również dotyczyła endodoncji i składała się z czterech referatów.

Przewodniczyli jej:
 1. prof. dr hab. n. med. R. Szkilnik,

 2. prof. dr hab. J. Ilczuk,

 3. doc. dr hab. n. med. L. Postek-Stefańska. • Pierwszy referat dotyczył zabiegów magnetosymulacji u pacjentów po całkowitym zwichnięciu zęba i ich wpływu na strukturę kostną
  K. Lisiecka-Opalko, A. Dojs
  (Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie).
 • W sesji tej poruszono także problem leczenia opryszczki.
  Przedstawiono zastosowanie ozonu w leczeniu opryszczki warg oraz skuteczność tej metody.
  Referat przygotowali
  P. Skomro oraz K. Lisiecka-Opalko
  (Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie).

 • Kolejna praca zatytułowana
  „Szkliwo oraz cement korzeniowy w obrazie mikroskopu skaningowego po zastosowaniu abrazji powietrznej MSP”
  dotyczyła oceny wpływu ścierniwa, używanego podczas pracy metodą abrazyjną, na strukturę powierzchni twardych tkanek zęba.
  Praca przedstawiona została przez
  M. Sroczyk-Jaszczyńska oraz T. Janicki
  (Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie).

 • Ostatni referat w tej sesji przygotowny przez
  O. Bohdziewich, P. Skomro, K. Lisiecka-Opalko
  (Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie)
  dotyczył zabiegów magnetostymulacji i ich wpływu na wybrane parametry śliny oraz występowania elektropotencjałów w jamie ustnej.


Sesji III zatytułowanej „Nowe technologie w chirurgii stomatologicznej” przewodniczyli:

 1. prof. dr hab. n. med. J. Drugacz,

 2. prof. dr hab. n. med. J. Pilch
 3. prof. dr hab. n. med. B. Płonka.

W sesji zaprezentowano trzy referaty:

 • „Zastosowanie piezoelektrycznego urządzenia do cięcia kości w chirurgii stomatologicznej i implantologii”
  R. Koszowski, T. Morawiec, J. Waśkowska, J. Śmieszek-Wilczewska, A. Raczkowska-Siostrzonek
  (Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej)

 • „Ocena analgetyczna, oddziaływania jednoczesnej lasero- i magnetostymulacji przed chirurgicznymi zabiegami stomatologicznymi”
  R. Koszowski, J. Śmieszek-Wilczewska, G. Dawiec
  (Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej)

 • „Wykorzystanie komputerowej analizy obrazów TK w planowaniu chirurgicznych zabiegów stomatologicznych”
  S. Matyszczyk z Centrum Implantologii w Wolfenbuettel, Niemcy oraz
  R. Koszowski, A. Raczkowska-Siostrzaonek i T. Morawiec
  (Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej).

Drugi dzień sympozjum dotyczył przede wszystkim zagadnienia korozji (sesja IV), odbyła się także sesja tematów wolnych (sesja V) oraz sesja plakatowa.IV sesję której przewodniczyli
 1. prof. dr hab. inż. Z. Kowalski,

 2. prof. dr hab. inż. J. Głuszek,

 3. prof. dr hab. H. Bala

poświęcono problemowi korozji i tworzywom otrzymywanym metodą zol-żel.

Jako pierwszy zaprezentował swój referat
 • prof. dr hab. H. Bala
  (Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej),
  w którym zwrócił szczególną uwagę na przydatność krzywych polaryzacji do oceny korozyjnego zachowania materiałów metalicznych.

 • Kolejną pracę przedstawił gość z zagranicy
  E. J. Minay, którą opracował razem z C. Peters i J. A. Roether
  (Department of Matrials, Imperial College London, UK) oraz A. R. Boccaccini
  ( Institute of Materials Science and Engineering, University of Kaiserslautern, Germany).
  Praca dotyczyła osadzania bioaktywnych warstw na podkładzie NiTi metodą elektroforezy.
  Zwrócono uwagę na stosowanie bioobojętnych lub bioaktywnych pokryć implantów stosowanych w ortodoncji i ortopedii w celu zwiększenia ich biokompatybilności.

 • W następnej kolejności swoje badania przedstawił Instytut Odlewnictwa w Krakowie
  A. Karwiński, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba, W. Radziwiłł, W. Leśnieski
  dotyczyły one oddziaływania ciekłego tytanu z materiałami formy ceramicznej.
  Szczególną uwagę zwrócona na zwilżalność i reaktywność materiałów ceramicznych stosowanych na formy do odlewnia stopów tytanu.

 • Szczególną uwagę zwrócił referat
  J. Głuszek
  (Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu),
  B. Szczygieł (Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji Politechniki Wrocławskiej),
  R. Orlicki (Katedra i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej)
  na temat „Ceramiczne materiały protetyczne otrzymywane metodą zol-żel.
  Omówiono rodzaje biomateriałów ceramicznych stosowanych obecnie w stomatologii oraz najnowsze badania w kierunku syntezy nowych materiałów.

 • W kolejnej pracy autorstwa
  J. Otulakowska-Skrzyńska i W. Hędzelek
  (Katedra Protetyki Stomatologicznej i Kliniki Protetyki Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
  ponownie poruszono temat korozji tym razem dotyczył on biokorozji powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych w środowisku jamy ustnej.
  W pracy przedstawiono jakościową ocenę zmian korozyjnych na powierzchni metalowych wkładów koronowo-korzeniowych pozyskanych z jamy ustnej różnych pacjentów.

 • W sesji tej przedstawiono także możliwość otrzymywania hydroksyapatytu poprzez kalcynację półproduktów kostnych z przemysłu mięsnego
  Z. Kowalski, Z. Wzorek, K. Krupa-Żuczek, M. Konopka, A. Sobczak
  (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej

 • „Zastosowanie metody tarci wewnętrznego w badaniach elektroceramiki typu PZT otrzymywanej metodą zolowo-żelową
  J. Ilczuk, A. Zaryvka
  (Katedra Materiałoznawstwa w Sosnowcu Uniwersytetu Śląskiego).
  Badanym materiałem była wieloskładnikowa ceramika otrzymywana na bazie roztworu stałego PbZrO 3 – PbTiO 3 w wyniku zagęszczania i spiekania proszków uzyskanych metodą zolowo-żelową.

 • Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził ostatni już referat w tej sesji mianowicie
  „Wpływ powłok SiO 2 , SiO 2 -Al 2 O 3 otrzymywanych metodą zol-żel na właściwości ochronne stopów stomatologicznych”
  G. Wycisk, J. Chęcmanowski, R. Orlicki .
  W pracy tej przedstawiono technologię otrzymania powłok ochronnych SiO 2 , SiO 2 -Al 2 O 3 na stopach stomatologicznych Dalceram, Heranium, Rodent metodą zol-żel.

Sesja V, której przewodniczyli

 1. prof. dr hab. inż. J. Dutkiewicz,
 2. prof. dr hab. inż. M. Hajduga,

 3. prof. dr hab. n. med., dr n. tech. R. Orlicki

obejmowała tematykę wolną.
Zaprezentowano następujące tematy:
 • „Identyfikacja materiałów stomatologicznych w sprawach roszczeniowych” –
  W. Hędzelek i A. Marcinkowska
  (Katedra Protetyki Stomatologicznej i Kliniki Protetyki Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

 • „Epitezy twarzowej części czaszki – retencja implantologiczna – nowe konstrukcje” –
  L. Kadar
  (The Clinic of Medical Academy in Budapest)

 • „Badania temperatury w funkcji czasu podczas utwardzania cementów szkło – jonomerowych i kompozytów”
  J. Karaś, L. Ciołek, S. Traczyk
  (Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie)

 • „Procesy degradacji w kompozytach ceramiczno-polimerowych stosowanych na wypełnienia stomatologiczne.” –
  J. Siejka-Kulczyk, M. Lewandowska, G. Rokicki, M. Szafran, K. J. Kurzydłowski
  (Zakład Projektowania Materiałów Politechniki Warszawskiej)

 • „Geometria powierzchni nieeksploatowanych i zużytych głów korundowych endoprotez stawu biodrowego” –
  W. Lubimow (Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej),
  J. Cwanek (Zakład Rehabilitacji Uniwersytetu Rzeszowskiego).


Częścią sesji tematów wolnych było wygłoszenie przez kilku absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu swoich prac dyplomowych.

 • „Tworzywa elastyczne w wykonawstwie protez zębowych a trwałość konstrukcyjna w ocenie własności wytrzymałościowych”
  to temat pracy M. Grzegorzyca .
  Celem pracy było porównanie i ocena własności wytrzymałościowych , tworzyw elastycznych stosowanych do pośredniego podścielenia protez zębowych.

 • Kolejnym absolwentem prezentującym swoją pracę był
  Sz. Grzesiak a praca obejmowała temat trwałości konstrukcyjnej tworzyw niemetalicznych stosowanych w wykonawstwie protez całkowitych i częściowych.
  Badania do pracy prowadzone były na tworzywach akrylowych, kompozytowych i nylonowych, dotyczyły cech wytrzymałościowych a także częściowo w zakresie: ściskania, zginania oraz rozciągania.

 • Autorem następnej pracy dyplomowej
  „Badania tensometryczne próbek akrylowych”
  była M. Jarecka.
  W swojej pracy przedstawiła pomiary odkształceń wybranych rodzajów tworzyw akrylowych stosowanych do wykonywania płyt protez całkowitych, lub częściowych osiadających, płyt ruchomych aparatów ortodontycznych, do napraw protez oraz wykonywania podścieleń protez.

 • Przedostatnią już pracę w tej sesji zaprezentowała b>A. Kalukin.
  Rozprawa dotyczyła zmian strukturalnych w spoinach drutów ortodontycznych, metod łączenia metali, które pozwalają w dużym stopniu wyeliminować skutki uboczne procesu technologicznego.

 • Ostatni już absolwent B. Kalukin
  wygłosił swoją pracę dyplomową obejmującą tematykę defektów strukturalnych występujących w łączeniu materiałów metalicznych – odlewów.

W sesji plakatowej zaprezentowano dwie prace:


 • Pierwszy plakat zatytułowany
  „Właściwości korozyjne nanomateriałów kompozytowych typu tytan-hydroksyapatyt”
  przygotowany został przez
  K. Niespodziana i M. Jurczyk
  (Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej).
  Celem pracy była synteza materiałów nanokompozytowych typu Ti – HA i charakterystyka ich odporności na korozję.

 • Plakat drugi przygotowany przez
  M. Tuliński, K. Jurczyk i M. Jurczyk
  (Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej)
  pod hasłem „Korozja bezniklowych stali nierdzewnych z nanostrukturą”
  przedstawiał otrzymanie nanokrystalicznej, bezniklowej, austenitycznej stali nierdzewnej typu FeCrMo metodami mechanicznymi syntezy i azotowania a następnie analizę strukturalną, zbadanie mikrotwardości i odporności korozyjnej otrzymanego materiału.

Kolejnym, ostatnim już etapem tegorocznego sympozjum było Dyplomatorium Absolwentów Wyższej szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu.


J. M. Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. zw. dr hab. n. med. B. Kłaptocz uroczyście wręczył dyplomy tegorocznym absolwentom.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz 14 punktów edukacyjnych.


Patronat naukowy i wspierający:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sponsorami VII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Ustroń 2006 był ING Bank Śląski S.A. Oddział w Ustroniu oraz Bank BPH S.A. Oddział w Cieszynie.

Patronat medialny objęli Dentonet.pl, Edentico, Twój Przegląd Stomatologiczny oraz Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały.


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo