niedziela, 05 czerwca 2016 , Bonifacego, Kiry, Waltera

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
"Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały"
Hotel Belweder*****, Ustroń
15 - 16.06.2007r.


Wśród uczestników tegorocznej konferencji naukowej w Ustroniu znalazło się wielu wybitnych naukowców z różnych ośrodków akademickich – Krakowa, Katowic, Zabrza, Białegostoku, Łodzi, Poznania, Częstochowy, Wrocławia, Szczecina, Lublina oraz Bielska – Białej, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili doniesienia mające wpływ na rozwój nauki w zakresie medycyny stomatologicznej oraz inżynierii materiałowej. Wiele ciekawych i akademickich wystąpień dotyczyło tematów wolnych. W tej grupie tematycznej mieściły się również referaty opracowane przez Młodych Pracowników Nauki oraz członków Studenckich Kół Naukowych, które zostały wygłoszone w ramach tej konferencji.
Połączone działania interdyscyplinarnych zespołów badawczych zaowocowały widocznym postępem w zakresie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących osteoporozy oraz ulepszonych i nowych biomateriałów stomatologicznych stosowanych jako tworzywa rekonstrukcyjne w medycynie stomatologicznej.

Patronat Honorowy tegorocznej konferencji w Ustroniu sprawował Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki, prof. ŚUM i WSID, który powitał wszystkich zebranych uczestników konferencji.

SESJA I

Po powitalnym wystąpieniu Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu profesora
R. Orlickiego rozpoczęły się obrady w pierwszej sesji konferencji, której przewodniczyli


 1. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń,

 2. dr. hab. n. med. Maria Gołębiewska oraz

 3. prof. dr hab. n. med. Jan Pilch


Sesja pierwsza obejmowała zagadnienia etiologii, diagnostyki i leczenia osteoporozy w specjalnościach stomatologicznych.


 • Prezentacja inaugurująca tegoroczną konferencję nosiła tytuł –
  „Osteoporoza – współczesne problemy. Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie”.
  W swoim wystąpieniu, autorzy prezentacji –
  profesor E. Czerwiński, A. Milert, B. Trybulec oraz M. Czerwińska
  z Zakładu Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Krakowskiego Centrum Medycznego
  przedstawili opracowaną metodę pomiaru struktury kości na radiogramie, w której do analizy struktury kości opracowano własny program Trabecula. Wyniki badań własnych autorów zostały poprzedzone doniesieniami podkreślającymi fakt znaczenia klinicznego osteoporozy. Według nowej definicji opracowanej przez National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health USA (NIF) osteoporoza jest „chorobą szkieletu charakteryzująca się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamania. Wytrzymałość kości przede wszystkim odzwierciedla gęstość mineralna w połączeniu z jakością kości”. Autorzy objaśnili mechanizm, który jest odpowiedzialny za osłabienie struktury kostnej. Mikrouszkodzenia tkanki kostnej i ostatecznie złamania wynikają z przewagi procesów resorpcji nad tworzeniem. Wynika to z rozregulowania kontroli osteoblasta nad osteoklastem poprzez system RANK-L i cytokin. W efekcie dochodzi do przerwania połączeń międzybeleczkowych i perforacji beleczek. Prezentacja dostarczyła zgromadzonym gościom konferencji cennych informacji na temat leczenia osteoporozy. Badaniom poddano 211 pracowników Huty Aluminium w Skawinie, aby ocenić wpływ fluoru na układ kostno – stawowy. Warto podkreślić, że program Trabecula stosowany jest również w analizach struktur różnych kości włączając żuchwę i szczękę. Korzystając z takiej metody można ocenić parametry kości w aspekcie oceny jej jakości, zmian osteoporotycznych oraz jej przebudowy po implantacji wszczepów zębowych.

 • Kolejnym referatem przedstawiającym wyniki badań własnych pod kątem związków osteoporozy uogólnionej a zanikiem kostnym w zakresie żuchwy była prezentacja
  Profesora W. Pluskiewicza, B. Drozdzowskiej oraz B. Tarnawskiej
  z Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakładu Chorób Metabolicznych Kości Śląskiej Akademii Medycznej.
  W swoich badaniach autorzy wykorzystali wyniki pomiarów densytometrycznych, radiologicznych i ultradźwiękowych.
  Leczenie osteoporozy staje się szczególnie trudne, jeśli składają się na nią różne czynniki z udziałem określonego schorzenia reumatycznego i czynników współistniejących określanych jako czynniki ryzyka. Warunki te powodują, że pojawia się wcześniej, przebiega ciężej i wymaga wielokierunkowego działania.

 • Dopiero dokładna analiza przyczyn osteoporozy wtórnej, której dokonuje zespół lekarzy –
  dr n. med. R. Wąsik - Dyrektor Szpitala, dr n. med. D. Kapołka na czele z ordynatorem oddziału II: Dr n. med. E. Zielonką
  w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Ustroniu
  pozwala na ustalenie kierunków profilaktycznych oraz terapeutycznych. Warto w tym miejscu nadmienić, że lekarze spotykają się w swojej praktyce medycznej z leczeniem osteoporozy wtórnej występującej wraz z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniu kręgosłupa, twardzinie układowej, chorobie zwyrodnieniowej stawów, chorobie Pageta, chorobach układu pokarmowego oraz chorobach nowotworowych.

 • Kolejne wystąpienie również dotyczyło problemów związanych z osteoporozą.
  Prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik
  z Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  dostarczył zgromadzonym uczestnikom konferencji ciekawych informacji na temat problemów pojawiających się w stomatologii w związku z występowaniem osteoporozy. Autor prezentacji podkreślił fakt, że „osteoporoza jest uogólnioną chorobą szkieletu charakteryzującą się obniżoną masą kostną i zaburzoną mikroarchitekturą kości, których skutkiem jest osłabienie jej wytrzymałości fizycznej”. Mimo jednak, że choroba ta stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego to dzięki postępom, jakie dokonują się we współczesnej medycynie i naukach pokrewnych można osteoporozie zapobiegać, diagnozować oraz leczyć. Do najczęściej stosowanych metod oceny wskaźnika wytrzymałości kości – gęstości mineralnej BMD (bone mineral density) zalicza się dwuwiązkową absorpcjometrię rentgenowską (DXA – Dual Energy X – ray Absorpiometry), uważanej za złoty standard pomiaru BMD części nasady bliższej kości udowej i kręgów. Innymi dostępnymi technikami BMD są ilościowa tomografia komputerowa (QCT – Quantitative Computed Tomography) oraz ultrasonografia (QUS – Quantitative Ultrasound). Profesor Szkilnik zwrócił uwagę, że osteoporoza jest problemem wielu dziedzin medycyny. Musi być brana pod uwagę przez chirurgów, ortopedów, endokrynologów oraz specjalistów z zakresu stomatologii.

 • Przykład zmian, które zachodzą w metabolizmie kostnym człowieka dostarczyła zebranym uczestnikom konferencji, prezentacja
  Pani Profesor Marii Gołębiewskiej i E. Kulikowskiej – Bielaczyc
  z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku.
  W wystąpieniu dokonano analizy wpływu statusu mineralnego organizmu na stan kości żuchwy u kobiet po menopauzie z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia. Odnotowano, że u kobiet bezzębnych występują większe zaniki podłoża kostnego żuchwy. Przeprowadzone badania wskazały na istotny wpływ osteoporozy na resorpcję podłoża kostnego żuchwy, zwłaszcza u bezzębnych kobiet z osteoporozą.

 • Dr Ewa Bałczewska
  z Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z
  Dr inż. Leszkiem Klimkiem
  z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
  prowadzą badania, których celem jest wykazanie wpływu chorób ogólnoustrojowych na przyzębie. Ten zespół badawczy łączący wiedzę medyczną z analizą materiału prowadzoną techniką skaningowej mikroskopii elektronowej wykazał, że ogólnoustrojowe niedobory wapniowe mają swoje odbicie w zmianach powierzchni szkliwa i cementu korzeniowego zęba.

 • W ramach badań własności różnych materiałów stosowanych w stomatologii znalazła się prezentacja
  dr Agaty Niewczas oraz prof. dr hab. Teresy Bachanek
  z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie.
  Porównano obrazy destrukcji połączeń pomiędzy szkliwem zęba a wypełnieniem z amalgamatu srebra i wypełnieniem kompozytowym światłoutwardzalnym. Po wykonaniu testu obciążeniowego na symulatorze żucia przeprowadzono obserwację mikroskopową szczeliny brzeżnej oraz mikropęknięć w warstwach podpowierzchniowych wzdłuż długiej osi próbek.

 • Kolejna prezentacja dotyczyła badań własności sprężystych miękkich mas wyścielających protezy ruchome w próbie statycznego ściskania i rozciągania na maszynie wytrzymałościowej firmy Tinius Olsen. Badanie mas wynika z faktu, że odpowiednie ich własności sprężyste umożliwiają przywrócenie funkcji rozdrabniania pokarmu bez szkodliwego oddziaływania protezy na podłoże śluzowo – kostne. Autorami tego wystąpienia byli
  prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
  z Zakładu Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
  R. Brożek
  z NZOZ Pol – Stom.

  Szpital MSWiA w Poznaniu i dr Beata Czarnecka
  z Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  Wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań było stwierdzenie, że miękkie silikonowe oraz akrylanowe materiały protetyczne wulkanizujące w temperaturze pokojowej wykazały większą elastyczność w porównaniu do materiałów utwardzanych na gorąco.

 • Pani dr n. med. Marta Tanasiewicz
  z Katedry i Zakładu Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w swoim wystąpieniu wskazała na możliwość wykorzystania techniki obrazowania magnetyczno – rezonansowego opartego na sekwencji 3D echa spinowego (Spin Echo 3D SE) do przestrzennego obrazowania topografii zewnętrznej zębów oraz przestrzennej struktury kanałów korzeniowych zęba do celów terapeutycznych i dydaktycznych. W swoim wystąpieniu Pani dr Marta Tanasiewicz podkreślała fakt, iż w przyszłości numeryczny model opracowanych kanałów korzeniowych może stanowić podstawę nieimersyjnej techniki odwzorowania i automatycznego modelowania trójwymiarowego umocowań wewnątrzkanałowych wspomaganego komputerowo programami do projektowania. Dzięki wyznaczonym parametrom za pomocą technik obrazowania magnetyczno – rezonansowego można byłoby również usprawnić planowanie postępowania endodentycznego.SESJA II

Drugiej sesji przewodniczyli:

 1. prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik,

 2. prof. dr hab. n. med. Jan Drugacz oraz

 3. prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Włoch.

Tematyka drugiej sesji naukowej obejmowała tworzywa metaliczne jako materiały rekonstrukcyjne w medycynie stomatologicznej. Trwające badania dotyczą wytwarzania, technologii przetwarzania, ulepszania stopów metalicznych, inżynierii powierzchni, odporności korozyjnej, stopów magnetycznych oraz metali w niekonwencjonalnej formie.


 • Duże zainteresowanie uczestników konferencji w tej sesji wzbudziła prezentacja
  Pani Prof. dr hab. inż. Marii Richert
  (Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie).
  Wystąpienie Pani Profesor dotyczyło problemów wytwarzania oraz zastosowania nanomateriałów. Uczestnicy konferencji mieli szansę na poznanie nowych tendencji rządzących rozwojem nanotechnologii i tworzenia nanomateriałów w postaci warstw, proszków oraz litych materiałów wytwarzanych metodami intensywnych odkształceń plastycznych. Z referatu wynikało również jak wielkim zastosowaniem cieszą się nanomateriały. Mogą służyć do pokrywania narzędzi stosowanych w technice, narzędzi chirurgicznych, uszlachetniania powierzchni protez i implantów. Warstwy nanometryczne wykazują dużą biozgodność, odporność na ścieranie, gładkość i odporność na korozję. Z kolei nanomateriały proszkowe mogą wspomagać odradzanie się kości. Nanomateriały znajdują również zastosowanie w kosmetyce i technice, przemyśle samochodowym, lotniczym oraz elektrochemicznym.

 • Wystąpienie prof. dr hab. inż. Krzysztofa Sztwiertni
  z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie
  dotyczyło omówienia ilościowego badania mikrostruktury materiałów mono i polikrystalicznych za pomocą mikroskopii orientacji – crystal orientation mapping COM. Warto podkreślić fakt, że do tworzenia map orientacji wykorzystuje się dyfrakcję elektronów wstecznie rozproszonych EBSD w skaningowym mikroskopie elektronowym, obrazy dyfrakcyjne Kikuchiego oraz obrazy dyfrakcyjne uzyskane przy użyciu wiązki zbieżnej w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Zastosowanie technik COM zobrazowano na przykładzie rozwoju gradientowej mikrostruktury w stopie Fe-Cr-Co po intensywnym odkształceniu, charakterystyki dezorientacji granic międzyfazowych w kompozytach ceramicznych oraz rekrystalizacji w walcowanym na zimno stopie aluminium 6013.

 • W prezentacji prof. zw. dr hab. inż. Jana Pielichowskiego
  (Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej),
  prof. dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmunda Orlickiego
  (Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra Techniki Dentystycznej WSID w Ustroniu),
  prof. zw. dr hab. inż. Zygmunta Kowalskiego
  (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej)i
  prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego
  (Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej)
  przedstawiono badania nad syntezą nanokompozytów hydroksyapatytowych oraz ocenę ich własności biologicznych. Prowadzone są również badania toksyczności i cytotoksyczności na hodowlach komórkowych lub tkankowych. Jak podkreślono materiały polimerowe stosowane w stomatologii muszą spełniać szereg specjalnych własności fizykochemicznych, biozgodności przy braku oddziaływania z powierzchnią ciała i odporności na florę bakteryjną. Prowadzone badania wskazują na zainteresowanie naukowców wielu dziedzin nauki nowym kierunkiem badań w chemii i technologii tworzyw sztucznych, który wytyczają nanokompozyty. Istotnym ich składnikiem są nanonapełniacze. Wśród nich ważną grupę stanowią nanohydroksyapatyt, którego cechy budowy zapewniają dobrą biokompatybilność oraz nanosrebro, wykazujące doskonałe własności antyseptyczne. Dodatkowo odpowiednia modyfikacja powierzchniowa nanonapełniaczy poprawia własności mechaniczne nanokompozytu oraz zapewnia kompatybilność z matrycą polimerową. Autorzy podkreślają, że problem nowych materiałów do syntezy nanokompozytów jest rozwiązany przez opracowanie krajowej technologii produkcji hydroksyapatytu i planowanego uruchomienia produkcji natomiast nanosrebro jest już w kraju produkowane.

 • W drugiej sesji odbyła się również prezentacja wykorzystania spektrofotometrii w podczerwieni oraz badania temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego w rozpoznawaniu materiałów stomatologicznych. Autorami przedstawianych badań był zespół naukowców w osobach
  pani M. Marcinkowskiej oraz prof. dr hab. Wiesława Hędzelka
  z Katedry Protetyki Stomatologicznej i Kliniki Protetyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
  prof. dr hab. Romana Wachowiaka
  z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, Pracowni Analizy Chemicznej Związków Toksycznych i Dopingowych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
  dr hab. L. Kubisz oraz M. Guza
  z Katedry i Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Materiał do badań stanowił kompozyt – Charisma oraz uszczelniacz bruzd i szczelin – Heliosal F. Pomiary uzyskano przy pomocy aparatu spectrofotometr JR Bruker 113 w zakresie 400 – 4000 cm-1. Pomiary przewodności elektrycznej prowadzono w stałym polu elektrycznym o natężeniu ok. 1 KV/m w zakresie 25 – 250 0C przy prędkości ogrzewania 4 0C/min. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz zastosowanych warunków potwierdzono przynależność materiałów do tej samej grupy związków chemicznych.

 • Zainteresowaniem uczestników cieszył się również referat
  Dr inż. Aleksandra Karwińskiego, Wojciecha Leśniewskiego oraz Piotra Wieliczko
  z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie,
  gdzie trwają badania nad technologią wykonywania odlewów o rozwiniętej geometrii powierzchni zgodnie z metodą wytapianych modeli. Kolejnymi etapami pracy jest wykonanie matrycy silikonowej, modelu woskowego, formy ceramiczenej oraz odlewu tytanowego. Omówiono problemy związane z doborem materiałów do realizacji kolejnych operacji technologicznych oraz ocenę wykonanych odlewów w aspekcie jakości wykończenia i odtworzenia geometrii.

 • Firma Nanoco Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór
  ukazała niektóre metody syntezy i zastosowań nanosrebra w różnych produktach oraz możliwości ich zastosowań z uwagi na jego antybakteryjne i antygrzybicze własności. W prezentacji przedstawiono również wyniki badań biologicznych preparatów na bazie nanocząstek srebra.

 • Referat Pani M. Januś oraz B. Stypuły
  z Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej
  dotyczył badań obejmujących stop Ti6Al4V oraz stal 00H21N7MCu w stanie surowym i po modyfikacji powierzchni. Były to badania odporności korozyjnej stopów prowadzone w roztworze chlorku sodu i roztworze Ringera. O zastosowaniu tych materiałów na implanty zadecydują jednak dodatkowe badania, które są planowane przez autorów. Dotyczyć one będą potwierdzenia biozgodności i możliwości rozwoju komórek kostnych na wybranych materiałach.SESJA III

Trzeciej sesji naukowej przewodniczyła
 1. Pani prof. dr hab. n. med. Lidia Postek – Stefańska wraz z

 2. prof. dr hab. Henrykiem Balą oraz

 3. prof. dr hab. n. med. Bogumiłem Płonką

prowadziła obrady nad tematami wolnymi, w której znalazło się wiele ciekawych wystąpień młodych pracowników nauki. Istotnie w tych oryginalnych i nowoczesnych pracach przedstawiono osiągnięcia w zakresie medycyny stomatologicznej, inżynierii materiałowej oraz technik informatycznych.


 • Pierwszą prezentację w trzeciej sesji konferencji przedstawiła
  Pani Dorota Klimecka – Tatar
  z Katerdy Chemii Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej,
  w której zaprezentowano wyniki badań nad wpływem chemicznej modyfikacji powierzchni ziarna wysokokoercyjnego proszku typu Nb-Fe-B na zachowanie korozyjne magnesów spajanych żywicą epoksydową.

 • Kolejne wystąpienie prezentowane przez
  panią Agnieszkę Sobczak
  z Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej
  dotyczyło badań struktury tkanki kostnej oraz materiałów hydroksyapatytowych stosowanych w implantologii do wypełniania ubytków kostnych. Okazuje się, że skuteczną techniką diagnostyki obrazowej jest termografia, ponieważ w sposób bezpieczny i nieinwazyjny umożliwia określenie rozkładu temperatur powierzchni skóry, co ma związek ze stanem fizjologicznym badanych tkanek.

 • Autorzy referatu –
  M. Dobrzyński i K. Fita
  z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
  wskazali na możliwość wykorzystania metody w diagnostyce zmian zapalnych i nowotworowych w obrębie twarzoczaszki. Nowych technik badawczych poszukuje się również do wcześniejszego poznania biotolerancji materiałów, przed zastosowaniem klinicznym. Sprawdzono możliwości zastosowania technik wykorzystywanych w transkryptomice do oceny biotolerancji na poziomie molekularnym materiałów używanych do produkcji implantów i narzędzi medycznych.

 • Oceny biotolerancji materiałów z zastosowaniem technik transkryptomiki dokonali
  P. Komorowski, H. Jerczyńska, Z. Pawłowska oraz B. Walkowiak
  z Zakładu Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz Zakładu Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Z kolei badania
  W. Szymańskiego, W. Jakubowskiego, W. Okrój, M. Kamińskiej, P. Komorowskiego, I. Przybyszewskiej – Doroś oraz B. Walkowiaka
  z Zakładu Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz Zakładu Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  dotyczyły oceny stopnia kolonizacji mikrobiologicznej nieprzeźroczystych powierzchni implantów przy wykorzystaniu programów graficznych w połączeniu z możliwością rejestracji obrazu biofilmu przy pomocy mikroskopu fluorescencyjnego wyposażonego w kamerę cyfrową.

 • W sesji zaprezentowano skuteczność działania aparatu OzonyTron firmy Mymed, który zastosowano w leczeniu zmian w obrębie śluzówki jamy ustnej u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 12 lat. Prezentacji dokonał zespół badawczy
  z Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  w osobach M. Sroczyk – Jaszczyńskiej, A. Dojs oraz pani prof. dr hab. n. med. K. Lisieckiej – Opalko.

Przedmiotem badań młodych pracowników nauki była poprawa własności stopów protetycznych poprzez ich pokrywanie różnego rodzaju warstwami.
 • W pracy E. Tyburskiej, B. Pietrzyk, L. Klimka
  z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
  przedstawiono wyniki badań własności i struktury warstw tlenku tytanu otrzymanych metodą zol – żel na stopach protetycznych. Do badań wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy oraz mikroskop sił atomowych.

 • P. Świeć, B. Pałysewicz, G. Maślanko, prof. dr hab. T. Tomaszewski
  z Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie oraz
  J. Bieniaś i prof. dr hab. B. Surowska
  z Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
  analizował przyczyny uszkodzeń tytanowych mikro i minipłytek służących do rekonstrukcji szczęki, które charakteryzowano z punktu widzenia mikrostruktury i rodzaju uszkodzenia. Płytki te stosuje się przy zabiegach osteosyntezy, wskazanych we wszystkich przypadkach złamań trzonu, kąta i gałęzi żuchwy oraz w bezzębiu, licznych brakach zębowych, złamaniach otwartych z przemieszczeniem odłamów kostnych. Szerokie zastosowanie tego leczenia chirurgicznego czasem jednak wiąże się z powikłaniami związanymi z uszkodzeniami płytek w postaci pęknięć i złamań pod wpływem sił naprężenia. Połączenie, zatem wspólnych starań zespołu medycznego z naukowcami dziedziny inżynieryjnej, pozwoliło na zwrócenie uwagi na przyczyny tych powikłań.

 • Pan Tomasz Szklarski
  z Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
  w prezentacji nt. „Skuteczność estetycznej odbudowy zębów materiałem kompozytowym”, przedstawił możliwości, jakie oferują nowoczesne materiały kompozytowe stosowane do wypełnień w zębach przednich.

 • Wspólne starania zespołu
  z Zakładu Endodoncji, Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –
  A. Prociów, K. Banaszek oraz
  Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej –
  J. Sawicki
  dążyło w swoich badaniach do porównania jakości wykonania kalibratorów pochodzących od dwóch różnych producentów. Należy nadmienić, że kalibrator jest narzędziem stosowanym do weryfikacji średnicy wierzchołkowej ćwieków gutaperkowych przed wypełnieniem kanałów korzeniowych. Odpowiednio dopasowany ćwiek umożliwia dokładne uszczelnienie części wierzchołkowej kanału. Ważna wobec tego jest średnica otworów kalibratorów, którą poddano ocenie za pomocą pomiarów na elektronowym mikroskopie skaningowym.

Wśród grona młodych pracowników nauki znaleźli się również absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, którzy prezentowali wyniki swoich badań prowadzonych w zakresie prac inżynierskich.

 • Pierwsza wystąpiła
  inż. Agnieszka Puchalik,
  której promotorem pracy był
  prof. dr hab. inż. Maciej Hajduga
  z Zakładu Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej oraz Katedry Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu.
  Praca Pani inż. Agnieszki Puchalik dotyczyła oszacowania przydatności stopu HERAENIUM NA po przetopieniu w kontekście badań strukturalnych. Zakres badań obejmował przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań metalograficznych i pomiar twardości.

 • W drugiej kolejności wystąpił
  inż. Marcin Jasiński,
  którego promotorem pracy był również
  Pan prof. Maciej Hajduga.
  Pan inż. Marcin Jasiński podjął się badania wpływu technologii topienia na strukturę materiałów metalicznych. Na konferencji przedstawił najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań w zakresie obserwacji metalograficznej oraz pomiaru mikrotwardości próbek wykonanych w formie metalowej podbudowy mostów protetycznych do licowania ceramiką. Dla porównania własności stopów zastosował trzy najczęściej stosowane w protetyce technologie odlewania tj. palnikiem gazowo – tlenowym, odlewnię indukcyjną oraz piec do topienia tytanu.


SESJA IV

Kolejnej sesji przewodniczyła:
 1. Pani Prof. dr hab. inż. Maria Richert, która wraz z

 2. prof. zw. dr hab. n. med. Bronisławem Kłaptoczem i

 3. prof. nadzw. dr hab. Ryszardem Koczorowskim

prowadziła obrady w czwartej sesji konferencji.

 • Pierwszy referat dotyczył wpływu wybranego systemu adhezyjnego na obnażoną miazgę zębową szczura. Autorami pracy była
  pani prof. dr hab. n. med. Lidia Postek – Stefańska, I. Wysoczańska – Jankowicz, L. Borkowski
  z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz
  dr n. med. J. Nożyński
  ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Pracowni Histopatologii.
  Celem pracy było określenie zmian morfologicznych w miazdze zębowej szczura po bezpośrednim jej pokryciu nie wiążącym twardo preparatem na bazie Ca(OH)2 – Biopulpem i systemem adhezyjnym – Excite. W efekcie stwierdzono, że system adhezyjny Excite stymulował miazgę zębową do procesów naprawczych w postaci mostów kolagenowych, lecz wykazywał także działanie drażniące tę tkankę.

 • W kolejnym referacie zespół badawczy –
  J. Waśkowska, R. Koszowski oraz T. Morawiec
  z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej
  przedstawił wykorzystanie N2O jako chłodziwa w kriochirurgicznym leczeniu leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej, naczyniaków jamy ustnej oraz neuralgii nerwu trójdzielnego. Należy dodać, że zabiegi kriochirurgiczne mają na celu spowodowanie miejscowej martwicy tkanki zmienionej chorobowo o zamierzonym i określonym zasięgu oraz jej bezkrwawe oddzielenie się.

 • W prezentacji J. Waśkowskiej, dr hab. n. med. R. Koszowskiego
  (Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej),
  A. Kawczyk – Krupki, A. Kościarz – Grzesioka, prof. dr hab. n. med. A. Sieronia
  (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Ślaskiej Akademii Medycznej, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej),
  przedstawiono wyniki zastosowania autofluorescencji w wybranych schorzeniach jamy ustnej. Wskazaniami do stosowania autofluorescencji i PDD w schorzeniach jamy ustnej jest precyzyjna lokalizacja zmiany chorobowej celem selektywnego wyboru miejsca biopsji, określenie granicy pomiędzy tkanką zdrową i tkanką nowotworową, ocena skuteczności leczenia, nieinwazyjna kontrola i dalsza obserwacja pacjentów po leczeniu oraz wczesna lokalizacja miejsc nawrotu po leczeniu.

 • Kolejny referat dotyczył badania zjawisk korozyjnych stopów protetycznych na bazie kobaltu.
  Profesor Maciej Hajduga wraz z inż. A. Kalukin i inż. B. Kalukin
  badali wybrane stopy za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej w stanie dostawy i odlewów oraz mikroskopii optycznej, aby w ten sposób określić sposób doboru stopów protetycznych minimalizujący możliwość wystąpienia zjawisk korozyjnych.

 • Profesor Maciej Hajduga wraz z K. Hadyś i inż. B. Kalukin
  podjęli również prace badawcze nad analizą granicy drutu ortodontycznego pokrytego powłoką oksydacyjną w stanie dostawy oraz używanego. Do badań wykorzystali mikroanalizator rentgenowski.

 • Z kolei badania prowadzone przez
  profesora Rajmunda Orlickiego
  (Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej, WSID w Ustroniu),
  A. Dyszkiewicza
  (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej),
  B. Pawlusa
  (Klinika Stomatologiczna Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu),
  J. Juraszka
  (Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych WSID w Ustroniu)
  mają za zadanie ilustrację wybranych stanów mechanicznych zachodzących w obszarach układu stomatognatycznego. Do pomiarów wykorzystano aparaturę tensometryczną, za pomocą której uzyskano dane dotyczące kolejności obciążania poszczególnych grup zębowych. Warto dodać, że aparat ten może zostać wykorzystany nie tylko do badania sił naciskowych, lecz również do pomiaru rozkładu tych sił na podłoże śluzówkowo – kostne, określenia centrum żucia oraz wydolności żucia.


SESJA V

Na konferencji zostały również przedstawione prace, które powstały w studenckich kołach naukowych.


 • Autorami pierwszego wystąpienia byli
  J. Adamczyk, K. Jankowska, W. Stawiany oraz M. Budzik
  ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej.
  Opiekunami naukowymi grupy byli
  dr n. med. E. Gwizda – Chojak i dr n. med. I. Bednarz. Praca dotyczyła algorytmu postępowania z pacjentami leczonymi lekami przeciwzakrzepowymi przed zabiegami chirurgicznymi w gabinecie stomatologicznym.

 • W kolejnym referacie przygotowanego przez
  Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
  (W. Stawiany, J. Adamczyk)
  starano się pokazać związek pomiędzy stanem uzębienia i błony śluzowej jamy ustnej a dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.

 • M. Dojs i A. Kobierska
  ze Studenckiego Koło Naukowego przy Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  przygotowały referat odnośnie badań za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego do oceny stanu twardych tkanek zęba poddawanych różnym zbiegom leczniczym. Stwierdzono wysoką przydatność skaningowej mikroskopii elektronowej dzięki uzyskiwanej głębi ostrości obrazu, możliwości obrazowania pod różnym kątem oraz ich mikroanalizy rentgenowskiej, prowadzenie badań porównawczych oceniających skuteczność różnych technik stosowanych w stomatologii zachowawczej.

 • Pani Anna Wita
  ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych WSID w Ustroniu
  przedstawiła wyniki badań, które dotyczyły własności poddanego próbie zginania akrylu wzbogaconego nanosrebrem. Wyniki porównano do konwencjonalnego tworzywa akrylowego. Opiekunem naukowym pracy jest
  prof. dr hab. inż. Janusz Juraszek.

 • Pani Agata Gawrychowska
  ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii ŚAM
  przedstawiła wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem tworzyw elastycznych. Stwierdzono, że tworzywa elastyczne –akrylowe nie mają wpływu na florę bakteryjną jamy ustnej a więc są tworzywami konstrukcyjnymi stabilnymi. Opiekunem naukowym pracy pani Garwrychowskiej jest
  prof. dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki.


Konferencję uwieńczyła uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej.Patronat naukowy i wspierający:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Organizatorzy:
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ
Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
Katedra Techniki Dentystycznej WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERII DENTYSTYCZNEJ
Katedra Chemii POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJStrona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
Archiwum
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo