piątek, 24 czerwca 2016 , Danuty, Jana, Janiny

Akredytacja PKA
Miło nam poinformować, że po przeprowadzonej wizytacji Uczelni Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia na prowadzonym przez Wydział Inżynierii Dentystycznej WSIDiNH kierunku studiów „inżynieria materiałowa” . Uchwała potwierdza, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku.

Uchwała PKA


Pierwsi absolwenci z tytułem magistra!
Lipiec 2011 roku to ważny miesiąc w życiu WSIDiNH w Ustroniu.
28.07.br. pierwsi absolwenci studiów drugiego stopnia obronili swoje prace i uzyskali tytuł magistra inżyniera. Są pierwszymi magistrami w specjalności inżynieria dentystyczna w Polsce.
Komisja egzaminacyjna bardzo wysoko oceniła wiedzę kandydatów, którzy zaprezentowali swoje badania na tematy związane z inżynierią materiałową ściśle związaną z techniką dentystyczną.
Studia magisterskie prowadzone w ustrońskiej WSIDiNH to potwierdzenie stałego rozwoju naszej uczelni, która uprawnienia do ich prowadzenia otrzymała 27.02.2009r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
"Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały" - tom 8
Ukazał się 8 tom czasopisma „Inżynieria stomatologiczna-biomateriały”, a w nim m.in.:artykuł Janiny Adamus i Krzysztofa Tubielewicza na teamt tytanu i jego stopów stosowanych w protetyce, analiza porównawcza wybranych systemów implantologicznych, nanotechnologie w stomatologii i wiele innych ciekawych artykułów skierowanych nie tylko do specjalistów z dziedziny stomatologii i protetyki. W numerze tym, tak jak w każdym, oprócz prac klinicznych zamieszczono również doniesienia z zakresu inżynierii materiałowej, procesów korozyjnych, oddziaływań mechanicznych i innych aspektów dotyczących biomateriałów.
Zapraszamy do lektury. Więcej informacji na stronie:www.isb.
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu rozpoczęła nowy rok akademicki 2009/2010. Uroczystość inauguracji odbyła się 7 października 2009 r. w Miejskim Domu Kultury w Ustroniu. Przemówienie powitalne połączone ze sprawozdaniem z działalności Uczelni wygłosił Rektor WSID prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zabrzeski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, władz lokalnych i samorządowych oraz liczni zaproszeni goście. Głos zabrali: mgr Czesław Gluza Starosta Powiatu Cieszyńskiego, mgr Ireneusz Szarzec Burmistrz Miasta Ustronia, prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W imieniu wszystkich studentów oraz całej Rady Samorządu Studenckiego głos zabrała Urszula Czuba życząc nowo przyjętym studentom pomyślności w realizacji powierzonych zadań. Immatrykulację nowo przyjętych studentów przeprowadzili Rektor prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zabrzeski i Dziekan prof. zw. dr hab. inż. Józef Głuszek. Za bardzo dobre wyniki w nauce Aleksandra Furczyk, Magdalena Surowiec, Aleksandra Rogalińska i Paulina Kucharzyk otrzymały wyróżnienia. Ciekawy wykład inauguracyjny na temat „Praca a zdrowie” wygłosił prof. zw. dr hab. n. med. Jan Grzesik. Uroczystość inauguracji roku uświetnił koncert Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” w Cieszynie pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej – Panek.
"Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały" - tom 6

W czerwcu br. ukazał się kolejny numer czasopisma "Inżynieria Stomatologiczna-Biomateriały".
W numerze:

 • ANDRZEJ DYSZKIEWICZ, RAJMUND ORLICKI, PAWEŁ POŁEĆ, JAKUB ZAJDEL, DAMIAN CHACHULSKI, PAWEŁ KĘPIŃSKI Techniki inżynieryjne i medyczne w rekonstrukcji ubytków tkanek twarzy

 • ALEKSANDER KARWIŃSKI, WOJCIECH LEŚNIEWSKI, PIOTR WIELICZKO Parametry technologiczne ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych do wykonywania odlewów ze stopów tytanu

 • KRZYSZTOF SZTWIERTNIA, LESZEK TARKOWSKI, MAGDALENA BIEDA-NIEMIEC, ANNA KORNEVA Wieloskalowa charakterystyka mikrostruktury zaawansowanych materiałów

 • ALINA SOCHA, MARTA GAŁĘSKA, PIOTR SKOMRO, KRYSTYNA OPALKO Ocena zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych urządzeniami Diagnodent i Diagnodent Pen 2190

 • MARTA TANASIEWICZ, AGATA TRZCIONKA, WITOLD ŚWIDZIŃSKI
  Różnorodność zastosowań ozonu w medycynie i stomatologii

 • MAREK ADWENT, MAGDALENA CIEŚLIK, RAJMUND ORLICKI, ZBIGNIEW JAEGERMANN, JOLANTA MAJCHERCZYK, TADEUSZ CIEŚLIK
  Ocena gojenia ubytków kostnych żuchwy królików w obecności półwodnego siarczanu wapnia – badania wstępne

 • ZDZISŁAW LEKSTON, MAGDALENA JĘDRUSIK-PAWŁOWSKA, MAGDALENA KROMKA-SZYDEK, JAN DRUGACZ, TADEUSZ CIEŚLIK
  Klamry NiTi z pamięcią kształtu i ich zastosowanie w chirurgicznym leczeniu złamań żuchwy

 • TOMASZ W. KUPKA, PIOTR JĘDRZEJEWSKI, JANUSZ SAMBORSKI
  In vivo replika zęba ludzkiego 12 biomateriałami aloplastycznymi u pacjenta z hipodoncją niesymetryczną

 • MIESZKO WIĘCKIEWICZ, JAKUB SENDER, KATARZYNA STOBIECKA, KATARZYNA SŁUŻALEC, WŁODZIMIERZ WIĘCKIEWICZ Występowanie dysfunkcji narządu żucia u pacjentów leczonych w Zakładzie Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych UkładuStomatognatycznego AM we Wrocławiu w latach 2006 –2008

 • IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały”

 • Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej – magister inżynierii dentystycznej w Ustroniu

 • Zapraszamy do lektury.
  www.isb.
  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria Stomatologiczna-Biomateriały"
  W dniach 5-6 czerwca 2009 roku w Ustroniu odbyła się już X Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Inżynierii Dentystycznej, Katedrę i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedrę Chemii Politechniki Częstochowskiej, Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej. Więcej...
  Studia II stopnia od października 2009 w Ustroniu
  Miło nam poinformować, że pozytywnie zakończyły się starania władz Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej o uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa ze specjalnością inżynieria dentystyczna. W grudniu 2008 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało nasz wniosek w tej sprawie. Więcej...


  Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
  W środę 8 października 2008 r. fanfary oznajmiły rozpoczęcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu.

  JM Rektor prof. dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki po powitaniu zebranych podsumował zakończony rok akademicki. Immatrykulacji dokonał rektor wspólnie z dziekan Wydziału Inżynierii Dentystycznej prof. dr hab. inż. Józefem Głuszkiem. Po wręczeniu indeksów przedstawicielom nowoprzyjętych studentów wyróżnienia z rąk rektora otrzymali wyróżniający się studenci.

  Wykład inauguracyjny pod tytułem ”Zastosowanie psychologii w praktyce stomatologicznej” wygłosił dr n. hum. Ryszard Cibor.

  Uroczystości uświetnił Akademicki Chór Reprezentacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Harmonia” pod dyrekcją dr Izabeli Zieleckiej-Panek, którego koncert zakończył uroczystości.
  Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej
  W br. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej zakupiła program Libra 2000 przeznaczony do kompleksowej obsługi informatycznej biblioteki. Pozwala on między innymi na opracowywanie zbiorów, gromadzenie (inwentaryzowanie) oraz udostępnianie (wypożyczanie, zwroty).
  Po zakończeniu wprowadzania katalogu zbiorów do systemu komputerowego planowane jest uruchomienie modułu LIBRA WWW umożliwiającego udostępnianie katalogu biblioteki w Internecie oraz w uczelnianej sieci lokalnej. Dzięki temu czytelnicy będą mieli nieprzerwany, bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych biblioteki z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet. Dostęp przez Internet będzie obejmował nie tylko przeszukiwanie katalogów ale również dostęp do konta czytelnika - po podaniu hasła dostępu
  Zapraszamy również do zapoznania się z nową stroną internetową biblioteki www.bg.wsid.com.pl
  Czasopismo "Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały"
  Zapraszamy wszystkich czytelników czasopisma "Inżynieria Stomatologiczna-Biomateriały", wydawanego przez Wyższą Szkołę Inżynierii Dentystycznej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej na nową stronę internetową czasopisma - www.isb.
  Inauguracja roku akademickiego 2007/2008
  Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu odbyła się 10 października 2007 r. w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka" w Ustroniu.

  Zgodnie z tradycją, program inauguracji wypełniły: przemówienie JM Rektora prof. Rajmunda Orlickiego podsumowujące miniony rok działalności Uczelni, immatrykulacja studentów przyjętych na I rok, przeprowadzona przez rektora prof. dra hab. n. med. dr n. tech. Rajmunda Orlickiego i dziekana prof. dr hab. inż. Józefa Głuszka, wręczenie wyróżnień studentom za bardzo dobre wyniki w nauce.

  Wykład inauguracyjny pod tytułem „ Czy lek może być bezpieczny?” przedstawił prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik

  Uroczystości zakończył koncert Akademickiego Chóru Reprezentacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod dyrekcją dr Izabeli Zieleckiej-Panek.
  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  "Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały" pod takim właśnie hasłem w dniach 14 - 17 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej hotelu "Belweder" odbyła się już VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć w diagnostyce i leczeniu osteoporozy oraz biomateriałów metalicznych jako tworzyw rekonstrukcyjnych w medycynie stomatologicznej. Więcej...
  Śląski wyrób medyczny
  "Śląski wyrób medyczny" - pod takim właśnie tytułem 21 maja 2007 r. odbyła się wystawa oraz targi kooperacji, będące częścią projektu "Sieć wyrobów medycznych" realizowanego przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstwa s.a. w Katowicach. Gospodarzem wystawy był Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Targi stały się platformą wymiany informacji, doświadczeń, szansą na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Branża medyczna jest jedną z silniejszych na Śląsku. W całym województwie działa około 150 firm. Reprezentanci 25 spośród nich, w tym Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, zaprezentowali swoje produkty i usługi podczas tej wystawy.
  Dyplomatorium 2007 - Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
  W dniu 8 lutego 2007 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom rocznika 2004-2007 Medycznego Studium Techniki Dentystycznej im. prof. Meissnera. Założyciel szkoły prof. dr hab. n. med., dr n. techn. Rajmund Orlicki złożył podziękowania gronu pedagogicznemu za lata pracy ze słuchaczami oraz przekazaną wiedzę. Następnie absolwentom wręczono dyplomy uzyskania tytułu technika dentystycznego. Szczególnie wyróżniono Panią Annę Wita oraz Panią Martę Sobalak, które z wynikiem bardzo dobrym złożyły egzamin z przygotowania zawodowego: Więcej......
  Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
  W dniu 11 października 2006 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Obok Senatu, wykładowców oraz studentów w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi Władysław Maranta Prezes Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, Bronisław Brandys radny Powiatu Cieszyńskiego, Ireneusz Szarzec burmistrz miasta Ustronia, Jan Poloczek burmistrz miasta Wisły, Sylwia Roik dyrektor biura poselskiego posła Tadeusza Kopcia, Teresa Wałga dyrektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Andrzej Kublik dyrektor Banku BPH. Więcej...
  VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
  W dniach 23 – 24 czerwca 2006r, odbyło się już po raz siódmy Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały”. Miejscem spotkania, podobnie jak w roku 2005, była sala konferencyjna hotelu „Belweder’ w Ustroniu. Organizatorami tegorocznej konferencji była Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Katedra i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej.
  Więcej...
  Ranking szkół wyższych "Wprost" 2006
  W zorganizowanym po raz czternasty przez tygodnik „Wprost” Rankingu Szkół Wyższych Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera zajęła 37 miejsce w kategorii niepaństwowe szkoły niebiznesowe Więcej...
  Międzyuczelniane Zawody Narciarskie Stożek 2006
  17 stycznia 2006 r. w Wiśle na Stożku odbyły się międzyuczelniane zawody narciarskie. W zawodach brali udział studenci uczelni z całego kraju. Naszą uczelnię reprezentowali: Piotr Rottermund, Tomasz Kaptur, Dawid Bula uzyskując odpowiednio 27, 28 i 31 miejsce. W drużynowej klasyfikacji reprezentanci naszej uczelni zajęli IX miejsce uzyskując 10 punktów.
  Inauguracja roku akademickiego 2005/2006
  12 października br. z udziałem Władz Uczelni, studentów WSID oraz ich rodzin, a także zaproszonych gości odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2005/2006. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi: Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania prof. Franciszek Marecki, Rektor Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej prof. dr hab. Jan Ostoj, mgr inż. Ewa Madoń Rektor Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, dr Sławomir Jarek Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Inżynierskiego Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, prof. dr hab. n. med., Ryszard Szkilnik Kat. i Zakł. Farmakologii, Wydz. Lekarski i Oddz. Stomatologiczny w Zabrzu, Stanisław Kubicius Członek Zarządu ds. edukacji Starostwo Powiatowe w Cieszynie
  Więcej...
  I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
  We wrześniu bieżącego roku Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu razem ze Studenckim Towarzystwem Naukowym ŚAM i Studenckim Kołem Naukowym przy Katedrze Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚAM zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół naukowych pt. „medycyna stomatologiczna – biomateriały”.
  Więcej...
  VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
  „Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały” pod takim właśnie hasłem w dniach 17-19 czerwca 2005 w sali konferencyjnej hotelu „Belweder” odbyło się już VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Ustroń 2005. Więcej...
  01.06.2004 Nowy kierunek w WSID
  Nowy kierunek ZDROWIE PUBLICZNE specjalność HIGIENA STOMATOLOGICZNA w WSID. Studia dentystyczne dla asystentów o uprawnieniach klinicznych. Absolwent jest upoważniony do wykonywania zabiegów dentystycznych. Więcej...


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym 1689 gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo